تعرفه کسب و کارهای اینترنتی

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای اینترنتی


 • کسب و کارهای اینترنتی

 • 9.700 درهم9.700 درهم
 • 6.200 درهم6.200 درهم
 • 4.700 درهم4.700 درهم
 • 2.240 درهم2.240 درهم
 • 1.350 درهم1.350 درهم

 • پکیج طلایی

 • 9.700 درهم20.243.000 تومان
 • 6.200 درهم13.043.000 تومان
 • 4.700 درهم9.967.000 تومان
 • 2.240 درهم4.788.000 تومان
 • 1.350 درهم2.909.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 9.700 درهم18.858.000 تومان
 • 6.200 درهم12.163.000 تومان
 • 4.700 درهم9.304.000 تومان
 • 2.240 درهم4.474.000 تومان
 • 1.350 درهم2.721.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 9.700 درهم18.090.000 تومان
 • 6.200 درهم11.563.000 تومان
 • 4.700 درهم8.765.000 تومان
 • 2.240 درهم4.177.000 تومان
 • 1.350 درهم2.517.000 تومان