تعرفه کسب و کارهای اینترنتی

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای اینترنتی

} }

 • تعرفه کسب و کارهای اینترنتی

 • کسب و کارهای اینترنتی

 • 9.700 درهم9.700 درهم
 • 6.200 درهم6.200 درهم
 • 4.700 درهم4.700 درهم
 • 2.240 درهم2.240 درهم
 • 1.350 درهم1.350 درهم
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • 9.700 درهم26.761.000 تومان
 • 6.200 درهم17.243.000 تومان
 • 4.700 درهم13.177.000 تومان
 • 2.240 درهم6.331.000 تومان
 • 1.350 درهم3.846.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 9.700 درهم25.220.000 تومان
 • 6.200 درهم16.267.000 تومان
 • 4.700 درهم12.443.000 تومان
 • 2.240 درهم5.985.000 تومان
 • 1.350 درهم3.640.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 9.700 درهم24.930.000 تومان
 • 6.200 درهم15.935.000 تومان
 • 4.700 درهم12.080.000 تومان
 • 2.240 درهم5.757.000 تومان
 • 1.350 درهم3.470.000 تومان