تعرفه کسب و کارهای اینترنتی

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای اینترنتی

} }

 • تعرفه کسب و کارهای اینترنتی

 • کسب و کارهای اینترنتی

 • 9.700 درهم9.700 درهم
 • 6.200 درهم6.200 درهم
 • 4.700 درهم4.700 درهم
 • 2.240 درهم2.240 درهم
 • 1.350 درهم1.350 درهم
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • 9.700 درهم20.993.000 تومان
 • 6.200 درهم13.526.000 تومان
 • 4.700 درهم10.337.000 تومان
 • 2.240 درهم4.966.000 تومان
 • 1.350 درهم3.017.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 9.700 درهم19.590.000 تومان
 • 6.200 درهم12.635.000 تومان
 • 4.700 درهم9.665.000 تومان
 • 2.240 درهم4.649.000 تومان
 • 1.350 درهم2.827.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 9.700 درهم18.877.000 تومان
 • 6.200 درهم12.066.000 تومان
 • 4.700 درهم9.147.000 تومان
 • 2.240 درهم4.360.000 تومان
 • 1.350 درهم2.628.000 تومان